InstaForex

(pa)sąmonės galia

Apie tai, kas neduoda ramybės...

Moderatoriai: veziuke, kami

Standartinė Eliza » 04 10 22, Pen 13:10

Tai va, ryte, dar lovoje, uþsiiminëju "aktyviu svajojimu", savæs "pozityviu nuteikinëjimu" - skambutis á duris. Klausiu kas "Registruotas laiðkas" :shock: :shock: taip kûnas pagaugais ir nuëjo... vëlavau ið po :oops: sekmadienio apmokëti bankui sàskaità, galvoju - procentø papraðys :x :evil: :cry: :cry: pasirodo - lizingo kompanija atsiuntë dovanø uþ laiku apmokëtas sàskaitas :lol: :lol: :lol:
ot pozityviai màstau... :oops: :oops:
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė DARR » 04 11 22, Pir 20:35

panasiai ir man, ateina laiskas is IRS, t.y. mokesciu tarnybos- galvoju sakes, paskutinioji man atejo, atims visus pinigus. Pasirodo, jie paskaiciavo, kad per daug sumokejau ir jie man grazina biski.
IBI SEMPER EST VICTORIA UBI CONCORDIA EST
Vartotojo avataras
DARR
 
Pranešimai: 1259
Užsiregistravo: 04 07 08, Ket 19:39
Miestas: GLEN ELLYN, IL

Standartinė Evi » 05 01 03, Pir 15:17

O ka padaryti, kad labai labai panorejus noras issipildytu...? (pastaba: tam norui issipildyti, reikalingas kito zmogaus noras)
Tikiu maldos galia, taciau kiek laiko prireiks, kol ji prades veikti...? O kaip tik laiko ir turiu ne per daugiausiai....
Evi
 
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 07:56
Miestas: Vilnius

Standartinė veziuke » 05 01 03, Pir 15:43

Evi,paprasciausiai subtiliai,neikyriai,zingsnelis po zingsnelio tam zmogui iteik(nuo zodzio itaiga),kad ir jis to nori :wink: Gal uzprogramuosi jo pasamone :lol: O gal dar ne laikas :?: Jei nemaisau,tai zinau ko tu nori :wink:
Paveikslėlis
veziuke
 
Pranešimai: 17277
Užsiregistravo: 04 07 04, Sek 13:24

Standartinė Tilly » 05 01 03, Pir 15:46

patarimas aisku nekoks :lol: bet juk vyrus taip paprasta apgauti :lol:
tilly vulgaris Paveikslėlis
Vartotojo avataras
Tilly
 
Pranešimai: 1787
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 10:19
Miestas: Vilnius

Standartinė Eliza » 05 01 03, Pir 16:03

na. apgavystëmis toli nenukeliausi...
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė Evi » 05 01 03, Pir 17:08

veziuke – manau, kad nemaisai :) o siaip tai laikas jau, tikrai laikas, patikek…
Tilly, apgaudinet gal kai kam ir paprasta, bet tik ne man… ir nesinori to daryt.. Tikiu kad yra kitu budu itikinti… zodzio galia nusivyliau, o gal tiesiog ne ta kryptim ejau – neveike visiskai.
Evi
 
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 07:56
Miestas: Vilnius

Standartinė veziuke » 05 01 03, Pir 20:35

Tilly ir Eliza,as irgi ne melage,o saziningas zmogus(gal net per daug :roll: ).Tiesiog seimoje esu "kaklas" :wink: Ir Evi nesiuliau apgaudineti-siuliau tik pakreipti reikiama kryptimi :wink: :lol:
Paveikslėlis
veziuke
 
Pranešimai: 17277
Užsiregistravo: 04 07 04, Sek 13:24

Standartinė Eliza » 05 01 19, Tre 14:28

radau:

GALVOKITE IR ....SULIEKNËSITE

Pilnumas - tai dvasios bûsena. Kaip sakë þymus psichoanalitikos pradininkas Zygmundas Froidas - viskas mûsø mintyse. Dar iki jo prancuzø farmakologas Emilis Kiue praktikavo savitaigos metodà: "Uþtenka tikëti kaþkuo, kad tai pasiektum". Ðiandien teigiamas màstymas, kuris gyvuoja JAV, rado iðsireiðkimà dietologo - psichologo Elsio Birkinðou knygoje "Sulieknëti per mintis". Trumpai ðnekant, uþtenka save laikyti lieknu, kad tokiu ir taptum gyvenime.
E. Birkinðou pataria atsikratyti nuo negerø minèiø, tokiø, kaip "að niekada nesulieknësiu". Þmonës su virðsvoriu, kurie pernelyg mëgaujasi maistu, nemyli ir negerbia savæs. Jie valgo, kai bûna nuliûdæ ir tokia bûsena pasitaiko vis daþniau. Norintiems iðeiti ið ðito uþburto rato, reikia "perprogramuoti " savo mintis, ir uþduoti naujà uþduotá dël idealaus kûno ir tuo paèiu sudaryti naujà maitinimosi planà. Lengva pasakyti ! Bet dar lengviau... padaryti. Uþtenka trijø savaièiø "Sulieknëjimo per mintis" kurso. E. Birkinðou siûlo kelis psichologinius metodus:
PAÞINK SAVE. Kokios prieþastys jus priverèia pernelyg daug valgyti?
"Klaidingas alkis" - noras suvalgyti dar kaþkà po sotaus valgio. Áprotis kramtyti kaþkà prie televizoriaus ar gulint lovoje. Áprotis uþkàsti visada, kai liekati vieni. Arba valgyti greitai, nepajutus skonio. Valgant saldumynus reikëtø prisiminti, kad juose nëra taip organizmui reikalingø vitaminø ir mineraliniø druskø.
NUSTOKITE KALTINTI SAVE. Tai beprasmiðka ir veikia þlugdanèiai. Jûs nekalti dël to, kaip jus iðmokë vaikystëje. Pagal E. Birkinðou, reikia eiti toliau - iðvaryti prieðingybës ir neapykantos kitiems jausmà. Ðios emocijos iððaukia psichosomatinius paþeidimus.
SUSIFORMUOKITE SAU TIKSLÀ. Pasamonëje uþsifiksuoja norimas svoris ir jo siekimas. Dar geriau, jei norima svorá uþsiraðysite ant popierëlio ir paslëpsite. Saugokite já tol, kol tikslas bus pasiektas.
VEIDRODIS IR "AUKSINIS ÞODIS" Tai savitaiga visame graþume. Kiekvienà rytà atsistokite prieð veidrodá ir þiûrint tiesiai sau á akis, sakykite: " Nëra abejoniø, að sau patinku ". Tai bûtina daryti kiekviena dienà. Teigiamas vertinimas palaipsniui keièia màstymà ir veikia pasamonæ.
ATSIPALAIDAVIMAS. Atsisëskite turkiðka poza, uþdëkite rankas ant keliø delnais á virðø. Atmerkite akis. Tris kartus giliai ákvëpkite ir darykite sekanèius judesius: átempkite rankø raumenis ir ið lëto juos atpalaiduokite. Po to átempkite ir ið lëto atpalaiduokite kaktos raumenis ir aplink akis. Tà patá atlikite su kramtomaisiais ir burnos raumenimis. Ir taip iki kojø pirðtø. Visa tai pakartokite uþmerktomis akimis.
"Lieknëjimo per mintis" metodika lydyma patarimu, kurá verta atlikti - kontroliuoti apetità. Jeigu jûs valgote prieð pagrindiná maitinimàsi, tai naudokite baltymus t.y. kiauðiná, sûrá, mësà, o ne saldumynus ir angliavandenius. Jei turite áprotá kà nors "kramsnoti", tai suvalgykite morkà, petraþolæ ar kietà, dþiovintà sûrá. Naudokite produktus turtingus vitaminais ir mineralinëmis druskomis.
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė Svečias » 05 01 28, Pen 11:56

Čia tiems, kas domisi Lazerevu:
http://www.tikslas.lt/inf/Lazarev
Svečias
 

Standartinė liutas » 05 02 01, Ant 13:22

Gyvenime, deje, megstame daug ka Dramatizuoti! Beveik kiekviena tampa sunkiu momentu "DRAMA QUEEN"! Matyti visame kame tiktai Blogi, prisiimti visus gyvenimo sunkumus Sau! Neissprendziamos problemos tampa Nasta, vidine Itampa! Depresuojames del Smulkmenu! ir t. t. Amerikieciai paprastai sako:" Change Your Attitude!" Keisk savo Nuostata! Optimistai gyvena geresni ir turiningesni gyvenima, nei pesimistai! Pesimistams taciau yra ir geru ziniu- jie gali treniruotis mastyti optimistiskai(Savireguliacija ar Saves Itaiga?). Nesijauti gerai? Apsimesk gerai besijaucianciu! Sypsokis, kad pageretu nuotaika! Iseik pasivaikscioti- greitas ejimas isblasko mintis; pasok, isijungusi linksma muzika...Na, o kad kiti gyvena sotesni ar prabangesni gyvenima nei Tu, Atleisk jiems ir Nepyk, patikek, jie irgi turi problemu, tik kitokiu nei tu... Pinigai Laimes Tikrai Nesuteikia- Tik Komforta! Tad buk "Dancing Queen"(ABBA)! Drasi, Tvirta, Pasitikek Savimi Visur ir Visada! Likimas aplanko tik Pasiruosusius Protus!

Zmones su Tavimi elgsis taip, kaip Tu jiems leisi su savimi elgtis!!!
liutas
 
Pranešimai: 204
Užsiregistravo: 05 01 28, Pen 03:54

Standartinė hirri » 05 02 01, Ant 14:00

Liutai, tu turbut koks nors amerikietisko produkto reklamos agentas :lol: :lol: :lol: negaliu kaip juokingai skamba tavo postas :lol:
sorry :wink:
Vartotojo avataras
hirri
 
Pranešimai: 2628
Užsiregistravo: 04 07 04, Sek 10:08
Miestas: Vilnius

Standartinė Eliza » 05 02 02, Tre 10:15

liutas rašė: Amerikieciai paprastai sako:" Change Your Attitude!" Keisk savo Nuostata! Nesijauti gerai? Apsimesk gerai besijaucianciu! !!!


ar ámanoma apgauti save? ir ar reikia?
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė Eliza » 05 04 06, Tre 10:46

Psichologinis groþio pamuðalas

Daiva Valevièienë, "Kauno diena"


Pavasará savo iðvaizda susidomi net tos moterys, kurios kitu metø laiku jà pamirðta dël didesnës skubos reikalaujanèiø darbø. Tad nutirpæs sniegas ir vis daþniau pasirodanti saulutë yra tarsi signalas skubëti pas kirpëjà, siuvëjà ir á sporto klubà. Taèiau ar iðorinis patrauklumas, daþnai pareikalaujantis nemenkø aukø, iðties jø vertas?


INTUICIJA NEMELUOJAMoterys intuityviai þino, kad pagerëjusi iðvaizda suteikia daugiau pasitikëjimo. Specialistai tam neprieðtarauja. “Psichoterapijos konsultacijø centro” vadovë gydytoja psichiatrë-psichoterapeutë Þivilë Paulauskienë sako, kad bent menkiausi teigiami iðvaizdos pasikeitimai yra þingsnis, priartinantis ir kitokiø problemø sprendimà.

Jos nuomone, tai, kaip þmogus vertina savo iðvaizdà, yra susijæ su savæs suvokimu. Pasitaiko, kad manekeniðkos iðvaizdos moteris nuoðirdþiai guodþiasi esanti negraþi. Ji sako veidrodyje matanti senà ir raukðlëtà veidà, o savo aplinkoje - tik labai jaunas ir graþias moteris. Kai ji þavisi jø iðvaizda, pastarosios netiki jos nuoðirdumu, juolab nesupranta jà grauþianèio nerimo.

Psichoterapeuto konsultacijoje daþniausiai paaiðkëja, kad savo groþio nesuvokianti moteris apskritai yra nelaiminga, mano, kad jos gyvenimas nenusisekë, eina veltui. Iðsprendus vidines problemas, moteris nebesijauèia esanti negraþi.

Kur kas daþnesni atvejai, kai moteris iðties nëra tokia graþi, kokia galëtø bûti, jei pasistengtø. Tai daryti trukdo tos paèios vidinës problemos. Pakeitus iðvaizdà, lengviau ieðkoti gerø savo bruoþø viduje, atkurti pasitikëjimà savimi, be kurio neámanoma jaustis graþiai.

Maistas - ne tik alkiui numalðinti

“Pernelyg maþas svoris yra tokia pat problema, kaip ir antsvoris. Taèiau labai liesas þmogus daþniausiai nepastebi arba nenori to liesumo pripaþinti. Turintieji antsvorá, atvirkðèiai, linkæ já pervertinti. Dël keliø nereikalingø kilogramø grauþiamasi lyg dël didelës bëdos. Nepavykus jø numesti, pradedama kaltinti save. Reikëtø þinoti, kad sumaþinti savo kûno svorá yra iðties sunku. Kai kuriems þmonëms daug sunkiau nei daugeliui kitø. Medþiagø apykaita yra skirtinga. Suvalgius tà patá kieká ir to paties maisto, vieni nepriauga nieko, o kitiems susikaupia nemaþai”, - sako Þ.Paulauskienë.

Regis, savaime suprantama, kad tie, kuriø medþiagø apykaita lëtesnë, turëtø valgyti maþiau. Tai net padëtø sutaupyti pinigø. “Viskas ne taip paprasta. Lietuvoje mes “suvalgome” visas ðventes. Gausiai stalas nukraunamas net per ðermenis. Þmonës bendrauja sëdëdami ir valgydami. Valgymas susijæs su tarpusavio ryðiais, todël valgoma ne tik pajutus alká”, - pasakoja psichoterapeutë.

Alkis kelia nerimà ir pyktá. Anksèiau tai skatindavo aktyviau ir sëkmingiau ieðkoti maisto - eiti ir sumedþioti þvërá, kam, beje, taip pat reikëdavo daug energijos. Dabar dauguma vaikø labai anksti iðgirsta, kad, pajutus nepagrástà pyktá, reikia eiti pavalgyti. Taip atsiranda painiava.

Valgoma ir tuomet, kai trûksta bendravimo, bûna liûdna. Jei nuliûdus padeda gabalëlis torto, nieko baisaus. Taèiau tai blogai, jei þmogus jau turi antsvorá, o torto nepajëgia atsisakyti. Dar blogiau, jei ið pradþiø suvalgo, o paskui vemia. Uþ bet kokio mitybos sutrikimo paprastai slypi kitos problemos. Geriau mëginti jas apèiuopti, o ne visomis iðgalëmis kovoti su antsvoriu.

Organizmas siekia iðlaikyti pusiausvyrà, tà bûklæ, kuri yra. Jei pradedama valgyti tik kartà per parà, sulëtëja medþiagø apykaita ir su maþesniu maisto kiekiu pasiekiama tokio paties rezultato. Padalijus tà patá maisto kieká á keletà porcijø ir valgant reguliariai, svoris gali sumaþëti, nes uþmigdomas organizmo budrumas ir jis nustoja kaupti atsargas.

Riebalø nusiurbimas nepadës

Psichoterapeutai mano, kad norint suliesëti reikia ne tiek riboti maistà, kiek didinti judëjimà. Toliau nuo reikiamos vietos pasistatyti automobilá, lipti laiptais, o ne keltis liftu. Kai sëdi namie ir kaþko uþsimanai - nesitenkinti tuo, kas yra ðaldytuve, o nueiti á parduotuvæ ir nusipirkti tiksliai to, ko norisi. Á jà iðvis geriau vaikðèioti ne kartà, o kelis kartus per dienà ir pirkinius neðtis krepðiuose. Ilgainiui pasikeièia perkamø produktø kiekiai, o jiems atsigabenti namo iðnaudojama bent kiek energijos. Tai gali pakeisti net sporto klubà. Jame, padedant kvalifikuotiems specialistams, sureguliuoti svorá galima efektyviau, taèiau tam reikia skirti laiko ir lëðø.

Plastinës operacijos, paðalinanèios riebalus nuo pageidaujamø vietø, nutukusio þmogaus savijautà pagerina nedaug. Vidaus organai taip ir lieka apkibæ riebalais.

Nedidelis antsvoris nëra tragedija, o tik þenklas, kad reikia pasistengti, kad svoris daugiau neaugtø. Pirmiausia reikëtø atkreipti dëmesá á valgymo áproèius, o tam labai padeda uþsiraðymas, kà ir kiek suvalgë. “Sugaudomi” smulkûs uþkandþiavimai, saldûs gërimai, skanëstai.

“Ne kartà esu maèiusi labai nustebusiø þmoniø, kurie aptiko, kad jø svoris iðties auga ne dël kokiø paslaptingø prieþasèiø, o nuo automatiðkai, nebepastebint suvartojamo maisto. Likutis ið vaikø lëkðtës, kàsnelis pyrago þiûrint televizoriø, sauja rieðutø sveèiuose nesudaro valgymo áspûdþio, o susumavus tai jau pastebima”, - sako Þ.Paulauskienë.

Jos teigimu, versti save susiimti, kovoti su antsvoriu yra nenaudinga, nes tie kilogramai irgi yra to paties þmogaus dalis, nëra malonu pralaimëti net sau. Geriau su antsvoriu tartis, derëtis, suprasti, dël ko valgoma.

Karalienës uþauga ið princesiø

“Pasitikëjimas savimi ir sugebëjimas bûti patenkintai savo iðvaizda yra iðsiugdomi labai anksti. Ketveriø-septyneriø metø mergaitës iðgyvena princesiø periodà. Jos puoðiasi, mëgina pasigraþinti mamos ar Barbës kosmetikos priemonëmis. Mamos ávertinimas jai labai svarbus, taèiau tëèio - dar svarbesnis. Jeigu jis dukrele þavësis, o kur reikia - jà pristabdys, mergaitë greièiausiai uþaugs be kompleksø dël savo iðvaizdos. Jei ji bus grieþtai kritikuojama ar net jei bus uþdrausta staipytis prieð veidrodá, ateityje gali nebesugebëti dþiaugtis savo iðvaizda”, - sako Þ.Paulauskienë.

Tëvai, anot jos, daug kà daro ið paèiø geriausiø paskatø, bet svarbu neperlenkti. Kartais tëvai giria savo vaikø iðvaizdà, taèiau tuo paèiu nurodo kaþkoká trûkumà. Jei tai kartojama daþniau, paauglystëje tai gali tapti ypatingø iðgyvenimø objektu, o vëliau net paskatinti nereikalingai plastinei operacijai.

“Sunkiausia labai graþiø mamø dukroms. Jei mamos groþis akcentuojamas, ji uþverèia dukrà patarimais dël iðvaizdos, mergaitë tai pradeda priimti kaip pralaimëjimà konkurencinëje kovoje. Konkurencija daþniausiai nëra ásisàmoninta, motina daþnai mano, kad dukra yra uþ jà graþesnë, taèiau mergaitë jauèiasi blogai. Paauglystëje ji gali net pradëti protestuoti - specialiai vilkëti pabrëþtinai neestetiðkai. Tuomet jai beviltiðka siûlyti ar pirkti graþius ir madingus drabuþius. Geriau pasikalbëti ir iðklausyti, kà ji, vilkëdama nepatrauklius drabuþius, randa gero”, - sako Þ.Paulauskienë.
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė dewy-eyed » 05 10 08, Šeš 21:53

Na, as neskaiciau visu pranesimu, nes ju yra daug, bet noreciau pasakyti, kad taip pat praktikuoju konstruktyvuji mastyma ir ieskojau panasaus forumo, kuriame galima butu apie tai padiskutuoti.. Siaip esu skaites kelias Jozefo Merfio ir Peterio Kumerio knygas, na keli pranesimai, kaip maciau buvo paimti is tu knygu.. =) tai va, na, butu idomu, jei kas nors pasidalintu patirtimi ir gal papasakotu, apie savo pasiekimus sioje srityje..
dewy-eyed
 

AnkstesnisKitas

Grįžti į Psichologija

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 4 svečiųcron