InstaForex

Nutukimo gydymas chirurginiu bûdu

Norinčioms (-iems) sulieknėti, kovoti su viršsvoriu, taip pat kitais būdais gražinti savo kūną bei dvasią

Moderatoriai: veziuke, kami, kadaise, Frida, Tilly

Nutukimo gydymas chirurginiu bûdu

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:09

Visø pirma noriu pasakyti, kad ði tema skirta tik tiems, kieno svoris yra ne +5 ar net +20kg., o kurie neðioja antràjá save. Tiksliau tariant, kieno kûno masës indeksas yra didesnis uþ 40.
Savo kûno masës indeksà galite paskaièiuoti paspaudæ ðià nuorodà: http://www.kmi.lt/content_4.html
Taigi, raðysiu ne ið nuogirdø, o pati prieð savaitæ patyrusi skrandþio sumaþinimo operacijà.

Trumpai pabandysiu papsakoti populiariai suprantama kalba, kodël stori þmonës tunka dar labiau, o liekni, tiek pat valgydami - ne :)
Anot medikø, virðkinimas vyksta plonosiose þarnose. Tikriausiai sutiksite, kad pas storulius padidejæ ne tik kepenys, ðirdis ir skrandis, bet ir daug ilgesnës plonosios þarnos. Taigi, kuo ilgesnis virðkinimo "kelias", tuo daugiau medþiagø patenka á mûsø organizmà ir mes dar daugiau storëjame, o be to mûsø skrandþiai gali priimti daug daugiau maisto. Lieknøjø organizme þarnu maþiau, todël maistas greièiau pasiekia storàjà þarnà ir jo maþiau ásisavina organizmas.
O kodël vieni þmonës sustorëja iki to, kad jø organai padidëja, o kiti ne - yra daug variantø. Vienas ið jø - paveldimumas. Gali bûti hormoniniai sutrikimai ir pan.
Þinoma neteisinga mityba ir pasyvus gyvenimo bûdas tik priemonës, padedanèios nutukti, kaip dieta ir sportas, priemonës padedanèios numesti svori :)
Amerikoje buvo atliktas eksperimentas, kurio metu 2 metus stebëtos dvi nutukusiø þmoniø grupës, ið kuriø vienoje grupëje buvo þmonës svorá metantys ábairias bûdais, o antroje, þmonës su sumaþintu skrandþiu (chirurginë intervencija). Po dviejø metø rezultatai pranoko lûkesèius: pirmoje grupëje þmonës vidutiniðkai numetë 2kg., t.y. buvo þmoniø, kurie numetë visà virðsvorá, bet per du metus sëkmingai ataugo. Antroje grupëje þmonës atikratë 80-90 proc. virðvorio - visam laikui. Eksperimento iðvada - numesti svorá nëra labai sunku, sunkiausia já iðlaikyti visà gyvenimà.

Kodël daroma operacija? Skrandþio maþinimo operacija yra viena ið priemoniø, kuomet kitos priemonës nebepadeda, atsikratyti nereikalingo svorio. Yra nemaþai ávairiø operacijø, taèiau tà, kurià atliko man, mano manymu yra pati efektyviausia ir ne tokia brangi:
Mano skrandá gydytojai padalino á dvi dalis. Viena, maþesnë dalis tai skrandis, á kurá nuo ðiol patenka maistas. Antra, didesnë, dalis skirta virðkinimo sulèiø gamybai. Prisimenant pasakojimà apie virðkinimà plonosiose þarnose, tai tas "virðkinimo kelias sutrumpinamas tokiu bûdu: ið maþojo skranduko plonosiomis þarnomis maistas juda apie 1 metra be virðkinimo sulèiø, toj vietoje, kur plonosios þarnos susijungia su plonosiomis þarnomis, iðvestomis ið didþiojo skrandþio, prasideda virðkinimas, t.y. sutrumpëja virðkinimo kelias.
Tokiu bûdu iðsprendþiamos 3 problemos: 1) nebevalgoma labai daug, nes maþasis skrandis nebepriima didelio maisto kiekio; 2) jauèiame sotumo jausmà, nes prisipildæs skrandis anksèiau siunèia signalus á smegenis ir greièiau pajuntame sotumo jausmà; 3) sutrumpëja maistiniø medþiagø pasisavinimo á organizmà kelias.
Pasekmës, negráþtamai netenkamas virðvoris.
Kvieèiu diskusijai visus, kuriems ádomi ði tema.
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė Morta » 05 09 16, Pen 10:15

eda.dita, o kuo tau paciai aktuali si tema?
Vartotojo avataras
Morta
 
Pranešimai: 1234
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 14:58
Miestas: Vilnius

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:21

Morta rašė:eda.dita, o kuo tau paciai aktuali si tema?


Kaip jau ir minëjau, praeità savaitæ (tiksliau 2005-09-09) man atliko ðià operacijà, todël norëèiau pasidalinti savo þiniomis su þmonëmis, kuriems opi ði problema ir kurie kaþkà yra girdëjæ apie operacijà, bet nori suþinoti daugiau.
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė Morta » 05 09 16, Pen 10:25

Tai tu turesi kolege Nesakysiu, jai irgi buvo atlikta panasi operacija, tik jau ji senokai nesirodo, idomu kaip jai dabar sekasi :roll:

o kodel pati pasirinkai operacija?
Vartotojo avataras
Morta
 
Pranešimai: 1234
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 14:58
Miestas: Vilnius

Standartinė kadaise » 05 09 16, Pen 10:29

Nesakysiu rezultatai matosi lentelėje. O aš kaip retai bepasirodanti ir nežinojau, kad ji operavosi. Dar pagalvojau-kaip gerai svoris krenta:)
Vartotojo avataras
kadaise
 
Pranešimai: 70
Užsiregistravo: 04 07 03, Šeš 20:14
Miestas: Klaipeda

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:31

Operacija pasirinkau todel, kad jau nebekilo rankos nieko daryti, nes viska, ka dariau, uzsibaigdavo blogai. Meciau svori daug kartu. Pagal Latviu gydytojo dieta buvau numetus svori iki 63kg. ir buvau savim patenkinta apie 2 metus, kol galiausiai vel po truputi, nepastebimai eme dideti porcijos ir svoris. Veliau skaiciavau kalorijas. Tai buvo kankinimasis, nes apetitas buvo beprotiskas, tai man buvo lyg kancia, todel visad vaiksciodavau nervuota, isitempus, alkana. Laikiaus ivairiu dietu: kosiu, pagal menulio fazes ir pan. Geriau visokius preparatus, lankiau bodyfkex. Matyt reikejo nutukti iki 122kg., kad suvokciau, kad neturiu valios islaikyti numesta virsvori visa gyvenima, t.y. visa gyvenima maziau valgyti ir sportuoti - savo pastangomis. Tuomet suzinojau apie operacija, pradejau dometis jos privalumais ir trukumais, bendravau su medikais. Pastebejau, kad ji man duoda viena privaluma, bet pati esmini, sumazina alkio pojuti. Dabar as isvis nejauciu alkio ir galiu valgyti pagal visas dietas ir ju laikytis visa gyvenima.
Pasirinkimas nebuvo spontaniskas, vienadienis, tai ilgas procesas, tai neskmiu kelias.
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:34

kadaise rašė:Nesakysiu rezultatai matosi lentelëje. O að kaip retai bepasirodanti ir neþinojau, kad ji operavosi. Dar pagalvojau-kaip gerai svoris krenta:)


O kur galima rasti sia lentele?

Apie Jusu foruma man pasake viena moteris, kuri teiravosi apie operacija. Tuomet nusprendziau cia uzvesti sia tema, gal atsiras susidomejusiu.
Beje, operacijas atlieka Kaune ir Klaipedoje. Mano ziniomis darys ir Vilniuje, Santariskese, bet kiek man zinoma, ten darys kitokias - skrandzio perspaudimas ziedu :roll:
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė Morta » 05 09 16, Pen 10:35

sveika, Kadaise, o kaip tau sekasi
kazkodel kai eda.dita parase as emiau ir pagalvojau apie tave :roll:
Vartotojo avataras
Morta
 
Pranešimai: 1234
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 14:58
Miestas: Vilnius

Standartinė Morta » 05 09 16, Pen 10:36

Vartotojo avataras
Morta
 
Pranešimai: 1234
Užsiregistravo: 04 07 05, Pir 14:58
Miestas: Vilnius

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:38

Morta rašė:http://www.geocities.com/lieknejam/Slentele.htm


Aciu, jau radau. Buciau dekinga, jei kuri nors paaiskintumete, ka reiskia skaiciai pacioje lenteles virsutineje eiluteje 10.18, 10.11 ir pan.? :roll:
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:41

Lyg ir dasiprotejau, ten data :)
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė veziuke » 05 09 16, Pen 10:42

Data kada svertasi buvo,o sveriames pirmadieniais :wink:
Vartotojo avataras
veziuke
 
Pranešimai: 18738
Užsiregistravo: 04 07 04, Sek 13:24

Standartinė satin » 05 09 16, Pen 10:44

O kaip savijauta is karto po operacijos?Ir jei ne paslaptis kiek tokia operacija kainuoja? :oops:
Artimiausias kelias i vyro sirdi - skalpeliu per krutines lasta:)
Vartotojo avataras
satin
 
Pranešimai: 137
Užsiregistravo: 05 05 17, Ant 10:19
Miestas: Ten kur sirdis...

Standartinė eda.dita » 05 09 16, Pen 10:59

As labai atsiprasau, bandziau ideti avatara ir pasirinkau per didele foto :oops:
Paveikslėlis
Vartotojo avataras
eda.dita
 
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 05 09 16, Pen 09:46
Miestas: Klaipeda

Standartinė kadaise » 05 09 16, Pen 11:00

Eda_dita, ta moteris-tai as-kadaise:))))) O man sekasi-niekaip, nieko nesidietinu, valios nera visai. Siaubas kazkoks ir tiek:(((((((
Vartotojo avataras
kadaise
 
Pranešimai: 70
Užsiregistravo: 04 07 03, Šeš 20:14
Miestas: Klaipeda

Kitas

Grįžti į Lieknėjančių forumas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 16 svečių