InstaForex

Ivairios organizmo valymo proceduros, protokolai

Norinčioms (-iems) sulieknėti, kovoti su viršsvoriu, taip pat kitais būdais gražinti savo kūną bei dvasią

Moderatoriai: veziuke, kami, kadaise, Frida, Tilly

Ivairios organizmo valymo proceduros, protokolai

Standartinė DARR » 05 05 26, Ket 07:30

jei moderatores leidzia- tebuna patogumo delei tai atskiras puslapis visokiems musu valymu lentelems, aprasymams ir pan., o diskusijos tegu buna "Organizmo valymo" temoje. vis papildydamas sukurpiau issamesne kepenu/tulzies pusles valymo versija- prasom dalykisku pastabu. va, jei kami turi noro, gali ideti aprasyma valymo kuri tu naudoji, kad liaudis turetu pasirinkima. nu ir taip toliau. kas nori ateina, pasiziuri, o ne blaskytusi ir klausinetu per visas temas.

Kepenø/tulþies pûslës valymo procedûra. (pritaikytas pagal dr. Hulda Clark)
*ði procedûra netinka, jei jums jau yra prasidëjæs priepuolis- tokiu atveju reikia iðkart kreiptis pagalbos á medikus, valytis tokiu atveju yra per vëlu;
*nepatartina valymo daryti jei sergate ar jauèiatës nesveikai ar geriate svarbius vaistus, kuriø jokiu bûdu negalësite negerti per procedûros dienà (valymo dienà rekomenduojama negerti vaistø ir papildø, kad nebûtø nereikalingai apkrautos kepenys);
*venkite valymo, jei jûs esate nëðèia ar jei jums yra mënesinës;
*ðis valymo bûdas netinka sergantiems diabetu.
*prisiminkite, kad ði valymo procedûra yra tik viena ið daugelio ir jei ji jums nepriimtina- pasinaudokite kita, jums artimesne ir naudingesne.

1. Valymui geriausia pasirinkti savaitgalá arba bet kurias dvi laisvas dienas. Svarbu pozityviai nusiteikti, galvoti, koká nuostabø dalykà darome savo kûnui.

2. Valymui reikia:1.: ¼ puoduko (60 ml) ðalto spaudimo alyvuogiø aliejaus, 2. keturi pilni valgomieji ðaukðtai epsomo druskos (dar vadinama karèiàja druska), 3. keturi puodukai vandens (geriau filtruoto, bet nebûtinai), 4. dvi citrinos.

3. Dvi dienas prieð valymà bûtinai valgyti tik visiðkai riebalø neturintá maistà: vaisiai, darþovës, uogienes ir kt., jokiø koðiø, duonø, mësos, sviesto ir bet ko, kas nors kiek turi riebalø. Tai yra visø pirma daroma dël to, kad kepenyse ir tulþies puslëje susidarytø spaudimas ir bûtø lengviau iðstumiami akmenys.

4. Pvz. pasirinkus valymui ðeðtadiená. Ketvirtadiená ir penktadiená visiðkai nevalgoma riebalø. Nuo penktadienio antros valandos po pietu nieko nevalgyti ir negerti (tik labai dþiûstant burnai vienà kità maþà gurkðnelá vandens). Á atskirà permatomà indà visiðkai iðtirpinti epsomo druskà ir tà indà pazymëti á keturias lygias dalis. Padëti á ðaldytuvà. Taip pat ið anksto pasiruoðti aliejaus ir citrinø sulèiø miðiná: á atskirà indà ápilti ¼ puodelio alyvuogiø aliejaus ir iðspaustas dviejø citrinø sultis. Smarkiai suplakti ir padëti á ðaldytuvà. Ir epsomo druskos vandená, ir aliejaus miðiná á ðaldytuvà dëti nebûtina- tai yra tik dël ðlykðtaus abiejø birzgalø skonio, taip lengviau iðgerti. Bûtinai tik epsomo druska- paprasta druska netinka, epsomo druska, kurioje yra magnio (epsomo druska yra magnio sulfatas, arba MgSO4)

5. Penktadienio vakare, ðeðtà valandà, iðgerti pirmàjà epsomo druskos vandens dalá. Po dviejø valandø, aðtuntà vakare, iðgerti antràja dalá. Susitvarkyti visus vakaro reikalus, kad paskui nereikëtø lakstyti iðgërus aliejø. Deðimtà vakaro iðgerti tà aliejaus-citrinø sulèiø miðiná. Kadangi gali bûti labai ðlykðtu tai padaryti- galima arba staigiai, vienu mauku iðgerti, arba palengva per ðiaudelá. Ðaltas miðinys ne taip baisiai ðlykðtus. Ið karto gultis á lovà! Niekur nelakstyti- iðkarto á lovà ir bûtinai ant deðiniojo ðono. Ir bûtinai iðgulëti visiðkai nejudant kuo galima ilgiau, maþiausiai 30 minuèiø, o geriausia vienà-dvi valandas. Paskui per naktá kûno pozicija nesvarbu. Geriausia ir stengtis uþmigti, miegoti kuo ilgiau. Daþnai bûna, kad naktá, priklausomai nuo þmogaus, gali bûti truputá bloga- tai yra geras þenklas, nes tulþis masiðkais kiekiais, reaguodama á riebalus, iðmetama didele jëga ið kepenø ir tulþies pûslës. Tokiu atveju paprastai padeda viskas, kas susijæ su mëta: arba patys mëtos lapeliai, arba koks mëtinis èiulpinukas arba galima truputá kokiø rûgðèiø sulèiø ar panaðiai.

6. Ðeðtadienio ryte, ðeðtà valandà ryto, iðgerti treèiàja dalá epsomo druskø. Po dviejø valandø, aðtuntà ryto, iðgerti ketvirtàjà, paskutiniàjà dalá. Dar po dviejø valandø iðgerti kokiø sulèiø ar darþoviø nuoviro. Dar po dviejø valandø uþvalgyti virtø darþoviø ir visà likusià dienà valgyti tik lengvà, lengvai virðkinamà maistà.

7. Viduriavimas tikrai bus ir jis prasidës ryte ir tæsis su protarpiais maþdaug iki pietø. Paprastai labiau viduriuoti pradedama 8-10 ryte, bet gali bûti anksèiau ar vëliau. Maþdaug tuo metu ir turi pradëti eiti cholesterolio (gali bûti ir susimaiðæ kalcio, bilirubino, tulþies druskø ir kt.) akmenukai ir/ar akmenys. Jie gali bûti labai ávairiø formø, dydþiø ir spalvø, taciau per pirmuosius valymus daugiausia bûna nedideli þali akmenukai, jie paprastai plaukioja klozeto pavirðiuje. Patogumo dëlei nuo ryto ant klozeto galima uþsidëti smulkiø akiø kiaurasamtá ir iðviduriavimo turiná perpilti vandeniu, kad bûtø aiðkiai matomi tie akmenys. Taip pat bus aiðkiai uþuodþiamas specifinis kvapas. Jei viskas gerai, jau po pietø galima iðeiti ið namø jei reikia- tiesiog kûnas aiðkiai duos suprasti, kada viduriavimas baigiasi, kada dar ne.

8. Kiek reikës tokiø valymo procedûrø priklauso nuo kiekvieno þmogaus individualiai: vienam gali uþtekti keliø, kitam gali prireikti ir keliø deðimèiø. Patariama ðiuos valymus paprastai daryti kas dvi savaites. Valymai gali uþtrukti nuo keliø mënesiø iki keleriø metø.

9. Itin retais atvejais akmuo gali uþstrigti tulþies pûslelio kaklelyje- tada bus jauèiamas lengvas sunkumas deðinëje pusëje po ðonkauliais. Dar retesniais atvejais akmuo gali uþstrigti kasos latake, nes ir kasos pagamintos sultys, enzimai, ir tulþis nuteka á dvilikapirðtæ tuo paèiu lataku; jei kasos latake uþstringa, tai lengvas sunkumas bus jauèiamas kairëje pusëje. Abiem atvejais, jei sunkumas nepraeina ir palengva didëja, tada ið karto iðgerti dvigubà dozæ epsomo druskos vandens (du puodeliai vandens, du ðaukðtai epsomo druskos). Tokiu atveju dël masiðko kiekio magnio relaksavæsi latakai turëtø iðleisti uþstrigusius akmenukus. Jei sunkumas vistiek nepraeina- kità dienà pakartoti kepenø valymà pagal tà patá protokolà.


10. Neuþmirðkite, kad viduriuojant pasiðalina daug mineralø ir gerøjø bakterijø. Todël per dvi dienas po valymo yra bûtina valgyti daug mineralø turinèio maisto (kaip antai: þalios darþovës, obuoliai ir panaðiai), prireikus laikinai papildomai pagerti multi-mineralø papildø; taip pat bûtina porà dienø valgyti gerøjø bakterijø turinèio maisto: kefyro, jogurto (jei krautuvinis tai ant indelio bûtinai turi bûti paraðyta, kad yra gyvøjø bakterijø, nes jei neparaðyta- greièiausiai ir nëra), gerøjø bakterijø taip pat turi ir naminiai rauginti kopûstai.

Keletas pastabø.

a) kepenø valymà rekomenduojama daryti bent daugmaþ reguliariai veikianèiam þarnynui; kaipo bendra gaire galëtû bûti bûtinumas per dienà tuðtintis bent du sykius, o jei tuðtinamasi tik vienà syká per dienà arba kas antrà dienà- kepenø/tulþies pûslës valymo tada daryti dar nereikia, pirmiausia reikia „sutvarkyti“ þarnynà; jei þarnynas labai uþsikimðæs, yra didelë galimybë, kad naktá po aliejaus iðgërimo gali bûti labai bloga; kuo ðvaresnis þarnynas, tuo paprastai maþiau blogumo bûna;
b) jei silpni inkstai- prieð kepenø valymà rekomenduojama kurá laikà reguliariai pagerti inkstus stiprinanèios arbatos ar kitø, inkstus stiprinanèiø, priemoniø;

c) nesusigundykite noru per valymà iðgerti daugiau aliejaus nei ¼ puodelio, nes antraip gali bûti bloga, jei sumanysite pusæ puodelio ar net puodelá- ðalto spaudimo alyvuogiø aliejus yra labai stiprus ir kepenys su tulþies pûsle labai reaguoja á já; nëra taip, kad kuo daugiau aliejaus, tuo geriau- dauguma akmenukø, ypaè senesniø ir didesniø turi turëti pakankamia laiko, kad galëtø psistûmëti ties tulþies pûslës kakleliu ir taip iðeiti;

d) dienà, kurios vakare geriamas aliejus, rekomenduojama negerti jokiø papildø ar vaistø nebent jie yra bûtini- taip kepenys maþiau apkraunamos.
IBI SEMPER EST VICTORIA UBI CONCORDIA EST
Vartotojo avataras
DARR
 
Pranešimai: 1259
Užsiregistravo: 04 07 08, Ket 19:39
Miestas: GLEN ELLYN, IL

Standartinė niamniamas » 05 05 26, Ket 16:58

Zadu valytis kepenis svelnesniu metodu pagal atseit sibirieciu recepta pagal Faleeva, saltinis kami deka http://www.faleev.ru/book2.html rusu kalba
Kepenu valymas su burokais
Pries tai butina issivalyti zarnyna( apie tai veliau gal biski,)
1. Valymosi diena rekomenduoja tik obuolius, jei ka tai vegetariska maista, nevartojam miltiniai, makaronai, duona
2. Imame viena vyr. kumscio dydzio buroka arba 2 moterisku kumsciu:), nelupame, tik gerai nuplauname, dedame i puoda, uzpilame 1 l vandens, pasizymime ant puodo sieneles vandens kieki, uzpilame dar 2 litrais vandens ir verdame kol isgaruos vanduo iki 1 l, po to sutarkuojame i ta pati likusi vandeni ir dar paverdame 20 min.
Po to i stikline 200 ml ir sunaudojam, kas liko tegu atausta ir nusunkiame, padaliname i 3 dalis, kiekviena dali isgeriame kas 3-4 valandas
Po kiekvienos porcijos sildome atsigule su pusle kepenu sriti, ilsimes
Jeigu nesueina laikas, galima virala pasidaryti is vakaro, ryte nusunkiame, dalinam i 4 dalis ir suvartojam
Efektas labai minkstas, salinasi per slapima, viduriavimo gali is viso neatsirasti.
Nerekomenduoja turint akmenu :(
Nenaudoti is karto viso gerimo: kas 4 val, kam atrodys per mazai tas gali ir kas 3, kam dar mazai gali ir kas 1 val
Kadangi labai svelnus , galima daryti kas 2 sav
Profilaktiskai 2 kartus i metus

Tai va toks svelnus kepenu valymas; esu vales anksciau su aliejum ir citrina, tai kazko tokio ypac nepastebejau tai ir spjoviau i ta reikala, be to suvalgyt visa ta daikta nera malonu, su buriakais gal ne tap bjauriai gert bus, jei pasivalys kiek , manau galima ir prie drastiskesniu metodu pereiti, cia zinoma kiekvienas sau gali pasirinkti tinkamiausia
Vartotojo avataras
niamniamas
 
Pranešimai: 111
Užsiregistravo: 05 04 19, Ant 14:11
Miestas: Klaipeda

Standartinė kami » 05 05 26, Ket 18:44

Pries tai rekomenduoja pasidaryt zarnyno valyma su semenim

100 g. linu semenu permalti su kavamale ir uzpilti 250 g. NERAFINUOTU SAULEGRAZU aliejumi. Supilti i tamsaus stiklo buteli ir palikti 7 dienom nusistoveti, kasdien reikia stipriai suplakti. Po septyniu dienu gerti po 1 valgomaji sauksta 30-60 minuciu pries valgi 3 k per dieną. Sios mases uztenka ~10 d. Rezultatai paprastai pasireiskia po 5 dienu. Sis valymo budas yra geras tuo, kad ne tik is pagrindu isvalo zarnyna, bet ir gydo disbakterioze. Jeigu yra rimtu problemu su zarnynu reikia gerti ilgiau nei 10 dienu. Sio budo negalima naudoti jeigu yra gastritas. O siaip tai tikrai svelnus ir saugantis organizma valymas. Ir dar viena smulkmenele, kad valymas butu tikrai efektyvus visa ta laika reikia maitintis veganiskai.
Paskutinį kartą redagavo kami 06 01 05, Ket 21:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vartotojo avataras
kami
 
Pranešimai: 16023
Užsiregistravo: 04 07 03, Šeš 21:21
Miestas: Šiauliai

Standartinė kami » 05 05 28, Šeš 09:58

Kepenu valymas su "Gepar"

3-4 dienoms is valgiarascio isimti kava,kakava,alkoholi,.Rukyma apriboti pagal galimybes.
ISVAKARESE:
19.00paskutini karta pavalgom.Proceduros metu nevalgom
22.00valomoji klizma su siltu vandeniu(1.5l suleidziam ir neuzlaikom,is karto-ant unitazo)
23.00geriam milteliu pakeli nr1,uzsideriam1/4 stikl vandens
23.20 2arb sauksteliai medaus,uzgeriant 1/4 vandens
VALYMO DIENA
8.00valomoji klizma
8.20 2arb sauksteliai medaus su 1/4st vandens
10.00,12.00,14.00,16.00 geriam miltelius is pakeliu nr 2,3,4,5
17.00 2arb sauksteliai medaus su 1/4 st vandens
19.00 isgeriam 200ml silto alyvuogiu aliejaus.Gerti reikia stovint,iskvepus,pageidautina vienu "mauku".Isgerus alieju,is karto imti kramtyti dvieju citrinu skilteles,ryjant tik sultis(valanda laiko) arba mazais gurksneliais per valanda isgerti isspaustas dvieju citrinu sultis.Isgerus alieju,gultis ant desinio sono,kepenu srity uzsideti karsta pusle.Tokioj padety isbuti visa nakti,vis keiciant vandeny pusleje.(jei,isgerus aliejaus,pykina,galima uzsideti pusle ir kuri laika pavaikscioti,nesigulti)
23.00valomoji klizma(vanduo 35laipsniu silumos)(jau galit apziureti ismatu turini)
3.00 valomoji klizma(vanduo 35laipsniai).Si syki "siuksliu ismetimas" turetu buti gausesnis.Isgerti siltos saldzios arbatos su dziuvesiu.Vel gulti ant sildykles
7.00valomoji klizma(35 laipsniu)Nebesildyti kepenu.Galima jau valgyti lengva maista.Procedura baigta.
19.00 valomoji klizma siltu vandeniu
Pastaba.Proceduros metu galimi savijautos pokyciai,susije su intensyviu slaku ir akmenu salinimu.Gali buti silpnuimas,galvos svaigimas,pykinimas,ypac darant klizmas.Pagalba:ikvepti amoniako,ikvepti gryno oro,isgerti sirdies lasiuku.Jei labai pykina-nereikia sulaikyti vemimo,galima isgertivaistu,nuimanciu pykinima.
Dazniausiai tu visu pasaliniu poveikiu nebuna(bent jau kiek as esu girdejus).O jei buna negerai,siuloma pasidaryti dar pora papildomu klizmu.
Po valymo rekamenduojama valgyti
pirmas 2 dienas
arbata su dziuvesiais,troskintos darzobes su sviestu,bulviu kose,kepti obuoliai,sausainiai.
3 diena
kruopu sriuba,troskinti kotletai,virta mesa arba zuvis(neriebi),salotos,sultys vaisiai nestipri arbata.
Pirma savaite nevartotini:pienas ir pieno produktai
Dvi savaites nevartoti:astriu ir riebiu patiekalu,alkoholio,konservu,rukytu produktu
Vartotojo avataras
kami
 
Pranešimai: 16023
Užsiregistravo: 04 07 03, Šeš 21:21
Miestas: Šiauliai

Standartinė DARR » 05 09 22, Ket 19:10

protokolas, kuriame nenaudojama epsomo druska

Septyniu dienu kepenu/tulzies pusles valymo programa

1. 1-6 dienos
a) dienos begyje suvalgykite 4-6 obuolius arba 4-5 stiklines organisku/ekologisku nefiltruotu obuoliu sulciu be jokiu priedu;
b) mazdaug viena valanda pries eidomos miegoti sumaisykite:
* 2 valgomuosius saukstus (30ml) salto spaudimo alyvuogiu aliejaus
* 2 valgomuosius saukstus (60ml) svieziai spaustu citrinos sulciu
(galima pakeisti greipfrutu sultimis)
* 1 puodelis (240 ml) vandens

Isgerkite ir atsigulkite i lova ant desiniojo sono. Taip darykite sesias dienas.2. 7 diena. Is pat ryto pasidarykite klizma.
a) pakartokite 1a etapa;
b) viena valanda pries eidamos miegoti sumaisykite:
• * 2/3 puodelio (200ml) alyvuogiu aliejaus
• * 1/3 puodelio (100ml) citrinu sulciu
• * 1 puodeli (240ml) filtruoto vandens)

• Is leto isgerkite ir atsigulkite i lova ant desiniojo sono.

Ryte pasidarykite chlorofilo arba kavos klizma arba pasidarykite zarnyno hidroterapija. Sis zingsnis yra privalomas, nes jei pries valyma jusu zarnyna nebus isvalytas, jums gali buti bloga, skaudeti galva, gali pykinti. Sie simptomai yra del su tulzimi besisalinanciu toksinu, kurie patenka i zarnyna ir i kraujotaka.

Pastaba: jeigu jusu kepenys/tulzies pulse yra labai uzsikimse, tokiu atveju jums butina gerti zoliniu preparatu, stimuliuojanciu tulzies tekejima.
IBI SEMPER EST VICTORIA UBI CONCORDIA EST
Vartotojo avataras
DARR
 
Pranešimai: 1259
Užsiregistravo: 04 07 08, Ket 19:39
Miestas: GLEN ELLYN, IL

Standartinė Eliza » 06 07 17, Pir 14:47

Zarnyno valymui 100 g. linu semenu permalti su kavamale ir uzpilti 250 g. NERAFINUOTU SAULEGRAZU aliejumi. Supilti i tamsaus stiklo buteli ir palikti 7 dienom nusistoveti, kasdien reikia stipriai suplakti. Po septyniu dienu gerti po 1 valgomaji sauksta 30-60 minuciu pries valgi 3 k per dienà. Sios mases uztenka ~10 d. Rezultatai paprastai pasireiskia po 5 dienu. Sis valymo budas yra geras tuo, kad ne tik is pagrindu isvalo zarnyna, bet ir gydo disbakterioze. Jeigu yra rimtu problemu su zarnynu reikia gerti ilgiau nei 10 dienu. Sio budo negalima naudoti jeigu yra gastritas. O siaip tai tikrai svelnus ir saugantis organizma valymas. Ir dar viena smulkmenele, kad valymas butu tikrai efektyvus visa ta laika reikia maitintis veganiskai.

Kepenu valymo diena mityba vegetarine, taip pat negalima duonos, makaronu, bei visu miltiniu patiekalu.

Nuplauti burokeli (zalia, vyrisko kumscio dydzio) ir ideti i puoda. Uzpilti 1 litru vandens. Pamatuoti ir isidemeti vandens lygi (galite tai padaryti su medine lazdele). Tada ipilti dar 2 litrus vandens (po to kai isidemejote 1 litro lygi puode). Puda uzkaiciat. Virti tol, kol vanduo nugaruoja iki 1 litro lygio (todel ir reikejo ji isidemeti ) Kitaip tariant turi nugaruoti 2 litrai vandens. Visas sis procesas uzima apie 2 valandas. Nuimam puoda nuo ugnies, isimam burokeli ir sutarkuojam ji per smulkia tarka i ta pati vandeni (nuovira), kuris liko. Gaunasi a la burokelio skysta kosyte
Sia "kosyte" reikia pavirti dar 20 minuciu. Tada visa si skystala perkosiam, ir padalinam i 4 dalis. Kiekviena dali geriam kas 4 valandas. Po kiekvieno isgerimo (nuoviro) gulames ir ant kepenu uzdedam sildytuva (grielka) ir ... ilsimes. Po to turetu isnesti. JOKIU BUDU NEGALIMA ISGERTI VISKO VIENU KARTU! Ten buvo viena veikeja, kuri vienu mauku isgere uzpila, tai po to sake maniau kad visas zarnas isviduriuos. Tai turi buti geriama letai ir nurodytu intervalu.
Negalima naudoti sio budo, jeigu yra tuzies akmenlige.
Zinot, mergytes, apie pojucius negaliu nieko pasakyti, nes dar nedariau. SVARBU- KEPENIS GALIMA VALYTIS TIK TADA, KAI ISVALYTAS ZARNYNAS
Vartotojo avataras
Eliza
 
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 04 07 19, Pir 12:40
Miestas: Panevëþys

Standartinė DARR » 06 10 05, Ket 19:25

5 dienu inkstu valymo programa pagal dr. Richard Schulze Dvi dienos gyvojo maisto ir trys- badavimas sultimis.
I. Pirma diena.

Atsikelus isgerti 8 uncijas (240ml) distiliuoto vandens.

Pusryciai.
Dvieju citrinu sultys. 480-960ml distiliuoto vandens. Truputis astriuju pipiru milteliu. Jei norite- pasaldinkite trupuciu klevu sirupu.
15 minuciu po sio gerimo- du puodeliai inkstu/slapimo pusles arbatos. Dienos begyje dar du puodelios sios arbatos.

Pusryciams valgykite sviezius vaisius ir gerkite darzoviu sultis. Geriau nemaisyti vaisiu su sukltimis vienu metu. Bent vaklanda pries pietus nustokite valge vaisius ir gere sultis.

Pietus.
Sviezios nevirtos darzoves, nepasterizuotos sviezios atskiestos darzoviu sultys. Jei darzoves valgysite kaip salotas, galite pasidaryti namino dresnigo, naudodami alyvuogiu alieju, avokada, nevirintu obuoliu acta, citrinu sultis, cesnaka, svoguna, prieskonius. Popietes uzkandziams taip pat galite valgyti nevirintas darzoves ar gerti darzoviu sultis, kalio sultini.

Vakariene.
Atskiestos sviezios vaisiu sultys, vaisiai, vaisiu seikai, vaisiu salotots, zolines arbatos.


II, III, IV dienos.
Pradedame triju dienu badavima. Pradekite diena vandeniu, valomuoju gerimu ir zoline arbata. Iki vidurdienio gerkite skiestas svieziu vaisiu sultis. Diena gerkite zolines arbatas, kalio sultini, vakare skiestos vaisiu sultys ir zoline arbata. Stenkites per diena isgerti ne maziau kaip 3-4 litrus skysciu. Jei esate alkanas- gerkite dar daugiau!

Kalio sultinys.
Tai puikussios valymo programos priedas. Tai is jusu organizmo isvalys toksinus, nuodus, nereikalingas druskas ir rugstis ir tuo paciu suteiks daug vitaminu ir mineralu.
Dideli puoda pripildykite 25% bulviu lupenomis, 25% morku lupenomis ir pjaustytais burokeliais, 25% pjaustytu svogunu su 50 skilteliu cesnako, 25% salieru ir kitu zaliu darzoviu. Galite taip pat ideti astriuju pipiru del skonio. Ipilkite pakankamai distiliuoto vandens, kad darzoves butu uzpiltos ir palengva virinkite ant labai mazos ugnies 1-2 valandas. Nuovira nupilkite. pasidaryktie bent dviem dienom is karto. Naudokite tik ekologiskai uzaugintas darzoves.

V diena.
Siandien nutraukiame badavima. Siandien kaip pirma diena. Stenkites labai gerai sukramtyti maista. Atsiminkite, ribojamas ne mineto maisto ir sulciu kiekis, bet koks maistas. Jei per sias dienas kuriuo metu pasijauciate alkanas- gerikte daugiau ir valgytkite daugiau.
Taip pat bukite pozityvus, dziaukites. Po sio valymo grizkite prie sunkesnio maisto palengva. Nersivalgykite. Gerai maista sukramtykite, valgykite geriau dazniau, bet po maziau. Savo sveikatos labui valgykite vegetariskai. Si valyma darykite maziausiai kas tris menesius.
IBI SEMPER EST VICTORIA UBI CONCORDIA EST
Vartotojo avataras
DARR
 
Pranešimai: 1259
Užsiregistravo: 04 07 08, Ket 19:39
Miestas: GLEN ELLYN, IL

Standartinė DARR » 06 10 05, Ket 19:33

Inkstu valymas arbuzu seklu arbata.

Naudojama nuo inkstu akmenu ir skatinti inkstyu veiklai.

Arbata gerkite maziausiai viena syki per diena, tris sykius per savaite.
paruosiama taip. Viena valgomaji sauksta arbuzo seklu (maltu ar pjaustytu) uzpilti puse litro verdanciu vandeniu. leiskite atvesti, nukoskite ir gerkite. Jei galite, sia arbata kiekviena syki darykite svieziai.
IBI SEMPER EST VICTORIA UBI CONCORDIA EST
Vartotojo avataras
DARR
 
Pranešimai: 1259
Užsiregistravo: 04 07 08, Ket 19:39
Miestas: GLEN ELLYN, IL

Re: Ivairios organizmo valymo proceduros, protokolai

Standartinė veziuke » 11 08 10, Tre 18:20

Nezinojau i kuria tema :roll: Apie pasninkavima:
http://www.sarmatas.eu/wp-content/files ... avimas.pdf
Vartotojo avataras
veziuke
 
Pranešimai: 17863
Užsiregistravo: 04 07 04, Sek 13:24


Grįžti į Lieknėjančių forumas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 4 svečių